27 ربیع‌الثانی 1443

خدمات الکترونیکی دستگاه

تامین فضا ها، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت بهربرداری از آنها  با شنتسه خدمت 18081259100

- آزمون های مشاوره ای با شناسه خدمت 18081257102

- مدیریت مسایقات ورزشی در رشته های مختلف با شناسه خدمت 18081259102

- کمک به کنترل، یشگیری، مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی با شناسه خدمت 19071260103

-- آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان با شناسه خدمت 18021256100

- سازماندهی تشکل های دانش آموزی شورا دانش آموزی با شناسه خدمت 18081255103

- مدیریت پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش با شناسه خدمت 018071258000

- ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان با شناسه خدمت 18081259000

- مدیریت امور سلامت با شناسه خدمت 18061260000

- رسیدگی به شکایات حوزه آموزش و پرورش با شناسه خدمت 18082282000

- ارائه فضا و خدمات برگزاری آزمون های سایر دستگاه ها با شناسه خدمت 18082288000

 ارسال سوابق تحصیلی به سازمان سنجش

- ارائه مجوز تأسیس مدارس غیر دولتی، مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و یش دبستانی با شناسه خدمت 18082279000

- تخصیص نیرو به مدارس غیر دولتی با شناسه خدمت 13012285000