27 ربیع‌الثانی 1443

 • پست الکترونیکی:
  ravakermanshah@medu.ir
 • آدرس اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه:‌
  خیابان شهید مصطفی امامی، ابتدای بلوار فرهنگیان فاز یک
 • کد پستی:
  6714733587
 • شماره تلفن خانه
  3 - 38231850 و 38233011
 • تلفن دفتر مدیر کل
  38233691
 • تلفن دفتر مدیر کل
  38238155
 • رییس اداره ارزیابی عملکرد
  38251598
 • اداره ارزیابی عملکرد
  38233748
 • کارشناس امور بانوان
  38221131
 • رییس اداره حراست
  38233661
 • اداره حراست
  38256162
 • اداره حراست
  38231284
 • اداره استعدادهای درخشان
  38221132
 • رییس اداره مشارکت های مردمی
  38227338
 • شاهد و ایثارگران
  38231107
 • امور شوراها
  38242983
 • آموزش از راه دور
  38256160
 • مدارس غیرانتفاعی وآموزشگاه های آزاد
  38232209
 • هیات بدوی
  38230988
 • انجمن اوليا و مربيان
  38232188
 • اداره حقوقی
  38230943
 • جهاد مدرسه سازی
  38233720
 • رییس اداره سنجش
  38251144
 • اداره سنجش متوسطه
  38233536
 • امتحانات
  38234583
 • ------------------- معاونت پشتیبانی
  -------------------
 • دفتر معاون پشتیبانی
  38232945
 • رییس اداره بودجه
  38237311
 • اداره بودجه
  38230336
 • رییس امور مالی
  38227337
 • اعتبارات
  38221456
 • دریافت و پرداخت
  38221456
 • پرداخت حقوق
  38254596
 • تنظیم حساب
  38254596
 • رسیدگی اسناد
  38254884
 • حسابداری بازنشستگان
  38230941
 • تغذیه و پوشاک
  38233677
 • مسوول ذیحسابی
  38232948
 • اداره راهبردی مکاتبات و اسناد
  38233654
 • ماشین نویسی و دبیرخانه
  38233474
 • رییس اداره امور اداری
  38231155
 • امور استخدام
  38231157
 • ترفیعات و ارزشیابی
  38254595
 • انتقالات امور اداری
  38227179
 • تشگیلات و تحول اداری
  38256061
 • اداره تعاون و رفاهی
  38243779
 • رییس تدارکات
  38227180
 • تدارکات و قراردادها
  38231328
 • -------------------معاونت تربیت بدنی و سلامت
  -------------------
 • دفتر معاون تربیت بدنی
  38212693
 • اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی
  38256626
 • رییس اداره تربیت بدنی
  38222220
 • اداره سلامت و بهداشت
  38227670
 • --------------- معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
  -------------------
 • دفتر معاون پژوهش
  38235149
 • کارشناس برنامه ریزی آموزشی
  38235150
 • کارشناس امور اجرایی
  38251599
 • طرح و برنامه
  38233685
 • اداره فناوری اطلاعات
  38233778
 • گروه تحقيق و پژوهش
  38378998
 • گروه تحقيق و پژوهش
  38379002
 • بررسي محتواي آموزشی و پرورشي
  38251597
 • آمار و هوشمندسازي
  38235127
 • ------------------- معاونت پرورشی و فرهنگی
  -------------------
 • دفتر معاون پرورشی
  38233544
 • رییس گروه فرهنگی هنری و اردویی
  38232881
 • اداره قرآن، عترت و اقامه نماز
  38232187
 • اداره فرهنگی و هنری و فعالیت های اردویی
  38222466
 • مشاوره تربيتي خواهران
  38227336
 • بسیج دانش آموزي
  38227339
 • بسیج دانش آموزي
  38231211
 • سازمان دانش آموزی
  38213380
 • سازمان دانش آموزی
  38234729
 • ------------------- معاونت آموزش متوسطه
  -------------------
 • دفتر معاون آموزش متوسطه
  38230989
 • رییس گروه آموزش متوسطه دوم
  38245578
 • گروه آموزش متوسطه دوم
  38245578
 • رييس گروه آموزش متوسطه اول
  38238251
 • رييس اداره تكنولوژي و تجهیزات
  38236515
 • كارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشي متوسطه
  38236515
 • كارشناس تکنولوژی و تجهيزات آموزشي متوسطه
  38236515
 • كارشناس فنی و حرفه ای
  38221457
 • كارشناس کار و دانش
  38225989
 • ------------------- معاونت آموزش ابتدایی
  -------------------
 • دفتر معاون آموزش ابتدایی
  38232947
 • گروه آموزش ابتدایی
  38225988
 • گروه تکنولوژی ابتدایی
  38212692
 • کارشناس امور عشایر
  38246088
 • اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی
  08338230942
 • اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
  09916685386