تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۲:۱۲:۱۴
کد مطلب:  832266
در سطح استانی و منطقه ای
معرفی معلمان نمونه سال تحصیلی 98-97 استان سمنان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، اسامی نهایی معلمان نمونه منتخب در سطح استانی و منطقه ای سال تحصیلی 98-1397 از سوی دبیرخانه ستاد بزرگداشت مقام معلم استان سمنان اعلام شد.

 

معلمان نمونه سطح استانی:

شهرستان/ منطقه

نام

نام خانوادگی

سمت

دوره تحصیلی

محل خدمت

عنوان استانی

شاهرود

حسن

حسین پور

دبیر ریاضی

متوسطه اول

آموزشگاه شهید ابراهیمی

معلم نمونه

سمنان

فاطمه

طاهری

آموزگار

آموزش استثنایی

مرکز آموزشی استثنایی بشارت

معلم نمونه

بسطام

سید علی

هاشمی

مدیر

متوسطه دوم

دبیرستان نمونه دولتی امام علی(ع)

مدیر نمونه

شاهرود

معصومه

الموتی نیا

مدیر

ابتدایی

مرکز LD

مدیر نمونه

شاهرود

معصومه

بابائی

کارشناس مشاوره

اداری

آموزش و پرورش شاهرود

کارمند نمونه اداری

شاهرود

محمود

حیدری

معلم­یار

متوسطه دوم

هنر ستان کاردانش شریعت

معلم­یار نمونه

دامغان

علی اکبر

امیراحمدی

دبیر

 متوسطه دوم

دبیر ستان آیت ا... خامنه ای

ایثارگر نمونه

شاهرود

میترا

طاهری

دبیر

متوسطه اول

مرکز آموزشی استثنایی ارمغان

معلم نمونه (استثنایی)

دامغان

سید آیه

هاشمی

آموزگار

ابتدایی

غیر دولتی فرهنگ

معلم نمونه (غیردولتی)

 

معلمان نمونه ویژه سطح استانی:

شهرستان/منطقه

نام

نام خانوادگی

سمت

دوره تحصیلی

محل خدمت

منتخب ستـاد

گرمسار

هوشیار

سهرابی

مشاور

متوسطه اول

آموزشگاه شهید بهشتی

ویژه استانی

آرادان

فاطمه

ربیعی

مدیر

متوسطه دوم

آموزشگاه هفده شهریور

ویژه استانی

سرخه

زهرا

کرمعلی

مدیر آموزشگاه

متوسطه دوم

آموزشگاه آسیه

ویژه استانی

سمنان

نوشین

قوسی

دبیر

هنرستان

آموزشگاه فامیلی

ویژه استانی

مهدی شهر

حسین

محلمانی

دبیر

متوسطه دوم

آموزشگاه نمونه دولتی پاکزاد

ویژه استانی

امیرآباد

جواد

امیرفخریان

معاون

اداری

اداره آموزش و پرورش

ویژه استانی

دامغان

مریم

ناصری

دبیر

متوسطه اول

آموزشگاه فرزانگان دوره اول

ویژه استانی

شاهرود

فاطمه السادات

موسوی

آموزگار استثنایی

ابتدایی

آموزشگاه ایوب

ویژه استانی

بسطام

محمد علی

سوهانی

دبیر

متوسطه دوم

آموزشگاه امام خمینی(ره)

ویژه استانی

میامی

مرتضی

بهرامی

راهبر آموزشی

ابتدایی

منطقه کالپوش

ویژه استانی

بیارجمند

علی اکبر

پاک نیت

دبیر

متوسطه دوم

آموزشگاه رازی

ویژه استانی

اداره کل

محمد

ارزاقی

رئیس اداره

اداری

اداره امورتربیتی

ویژه استانی

دانشگاه فرهنگیان

مهران

مداح

دانشجو معلم

متوسطه

پردیس شهیدرجایی

دانشجو معلم

دانشگاه فرهنگیان

فاطمه

حاج رستمی تفتی

دانشجو معلم

متوسطه

پردیس الزهرا(س)

دانشجو معلم

 

معلمان نمونه سطح منطقه ای:

شهرستان/منطقه

نام

نام خانوادگی

سمت

دوره تحصیلی

محل خدمت

عنوان منطقه ای

گرمسار

مرضیه

عامری

آموزگار

ابتدایی دوره اول

آموزشگاه خدیجه

آموزگار نمونه

گرمسار

زیبا

نوروزی

مدیر

متوسطه اول

آموزشگاه بوستان دانش

مدیر نمونه

گرمسار

پروین

محمدی

دبیر

متوسطه اول و دوم

هنرستان کوثر، بوستان دانش

دبیر نمونه

آرادان

مهدیه

سهرابی

مدیر

ابتدایی

آموزشگاه مقداد

مدیر نمونه

سرخه

فریبا

کنشلی

آموزگار

ابتدایی

آموزشگاه قائم

آموزگار نمونه

سمنان

ابراهیم

حق پناه

معاون

ابتدایی

آموزشگاه پاسداران اسلام

معاون نمونه

سمنان

مریم

عرب

آموزگار

ابتدایی استثنایی

آموزشگاه پیام نو

آموزگار نمونه

سمنان

طیبه

جوادی نژاد

معلم

متوسطه اول

آموزشگاه هجرت

معلم نمونه

سمنان

صغری

مداح

دبیر

متوسطه دوم

آموزشگاه امامی

دبیر نمونه

مهدی شهر

فریده

عبدالحسینی

آموزگار

ابتدایی

آموزشگاه بلال حبشی

آموزگار نمونه

مهدی شهر

فرشته

مهمیان

دبیر

متوسطه اول

آموزشگاه کوثر

دبیر نمونه

امیرآباد

سکینه

رضی آبادی

دبیر

متوسطه اول

آموزشگاه نرجس

دبیر نمونه

دامغان

سیدحسین

تقوی

آموزگار

ابتدایی

آموزشگاه شهید فهمیده

آموزگار نمونه

دامغان

نعمت اله

حسنی

دبیر

متوسطه اول

آموزشگاه شاهدپسران

دبیر نمونه

دامغان

معصومه

ناظم نژاد

دبیر

متوسطه دوم

آموزشگاه فرزانگان

دبیر نمونه

شاهرود

مینا

رضوانی

مدیر

ابتدایی

آموزشگاه میعاد

مدیر نمونه

شاهرود

اعظم

صفا

آموزگار

ابتدایی

آموزشگاه هدایت

آموزگار نمونه

شاهرود

اکرم

خسروگردی

دبیر

متوسطه اول

آموزشگاه حضرت مریم

دبیر نمونه

شاهرود

محمود

احمدی

دبیر

متوسطه دوم

هنرستان محمدی

دبیر نمونه

بسطام

محمدرضا

نوروزی

مدیرآموزگار

ابتدایی

آموزشگاه شهید سعدی

مدیرآموزگار نمونه

بسطام

محمد

طاهری

مدیرپژوهش سرا

متوسطه دوم

پژوهش سرای ابن سینا

مدیر نمونه

میامی

راضیه

غلامی

معاون دبیر

متوسطه اول

آموزشگاه سمیرا رحیمی

معاون دبیر نمونه

میامی

عیسی

سهرابی

معاون

ابتدایی

آموزشگاه هشتم شهریور

معاون نمونه

بیارجمند

حسین

عرب اسدی

دبیر

متوسطه اول

آموزشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دبیر نمونه

 

معلمان نمونه مدارس غیردولتی سطح منطقه ای:

شهرستان / منطقه

نام

نام خانوادگی

سمت

دوره تحصیلی

محل خدمت

عنوان منطقه ای

گرمسار

سمانه

جوادی مقدم

آموزگار

ابتدایی

آموزشگاه پیام

آموزگار نمونه

مهدی شهر

پروانه

جعفری

آموزگار

ابتدایی

آموزشگاه فرهیختگان

آموزگار نمونه

دامغان

اکرم

مطهری نژاد

آموزگار

ابتدایی

آموزشگاه فرهنگ

آموزگار نمونه

شاهرود

عباس

ترشیزی

آموزگار

ابتدایی

آموزشگاه سجاد

آموزگار نمونه

                         

 

 

به اشتراک بگذارید :